2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis

JIDDU KRISHNAMURTI iš „Gyvenimo knygos“

Čiauškantis protas
Žinote, ką nors suvokti yra stebuklinga. Nežinau, ar esate kada nors ką nors iš tikrųjų suvokę – ar esate kada nors suvokę gėlę, veidą, dangų ar jūrą. Aišku, jūs matote šiuos objektus, kai važiuojate pro šalį autobusu ar automobiliu; bet abejoju, ar esate kada nors pasistengę iš tikrųjų pažvelgti į gėlę. O kai galiausiai žvelgiate į gėlę, kas tuomet atsitinka? Jūs tuoj pat ją įvardijate, jums parūpsta, kokios ji rūšies, arba jūs sakote: „Kokių ji puikių spalvų. Norėčiau ją auginti savo sode; norėčiau ją padovanoti žmonai arba įsisegti į atlapą“; ir taip toliau. Kitaip tariant, vos jums pažvelgus į gėlę, jūsų protas ima čiauškėti apie ją; todėl jūs niekuomet nesuvokiate gėlės. Jūs galite ką nors suvokti tik tuomet, kai jūsų protas tyli, kai jis apie nieką nečiauška. Jei jums žvelgiant į vakaro žvaigždę virš jūros jūsų protas bus ramus, tuomet išties suvoksite nepaprastą jos grožį; o kai suvokiate grožį, argi nepatiriate taip pat ir meilės? Iš tikrųjų, grožis ir meilė yra tas pat. Be meilės nėra grožio, o be grožio nėra meilės. Grožis glūdi formoje, grožis glūdi kalboje, grožis glūdi elgsenoje. Jei nėra meilės, elgsena – tuščia; ji tėra tik visuomenės, tam tikros kultūros produktas, o produktas visuomet mechaniškas, negyvas. Bet kai protas suvokia nė nekrustelėdamas, jis įstengia pažvelgti į savo paties gelmes; o toks suvokimas iš tiesų yra belaikis. Jums nereikia nieko daryti, kad tai įvyktų; nėra jokios disciplinos, jokių praktikų, jokių metodų, kurie išmokytų jus suvokti.
Žinojimas klaidina protą
Jūs teturite vieną instrumentą, ir tai yra protas. Todėl, norėdami išsiaiškinti, kaip čia kas yra, privalote suprasti proto veikimo būdus, ar ne? Jei protas yra iškreiptas, niekad nematysite teisingai; jei protas yra labai ribotas, nesuvoksite to, kas beribiška. Protas yra suvokimo instrumentas, todėl, norint suvokti teisingai, jis turi būti „ištiesintas“, jis turi būti apvalytas nuo bet kokio sąlygotumo ir bet kokios baimės. Protas taip pat turi būti laisvas nuo žinojimo, nes žinojimas klaidina protą ir viską iškreipia. Milžiniški proto sugebėjimai išradinėti, vaizduotis, samprotauti, išvedžioti – ar nereikia šių sugebėjimų atmesti, kad protas būtų švarus ir paprastas? Nes juk tik tyras protas, protas, turintis didžiulę patirtį, bet drauge išsivadavęs iš žinojimo ir patirties – tiktai šitoks protas gali atrasti tai, kas yra daugiau nei protas. Antraip tai, ką atrasite, bus nudažyta to, ką jau esate patyrę, spalva, o jūsų patirtis – jūsų sąlygotumo rezultatas.
Atmeskite visus metodus
Kaip randasi religinis arba naujasis protas? Ar yra sistema, metodas? Ar čia reikia metodo – metodo, kuris yra sistema, praktika, tai, kas kartojama diena dienon? Ar metodas sukurs naują protą? Aišku, kad metodas implikuoja nuolatinę praktiką, nukreiptą į tam tikrą rezultatą; tam reikia mechaninių įgūdžių, o tie mechaniniai įgūdžiai turi sukurti protą, kuris nėra mechaninis…
Kai sakote „disciplina“, tai visos disciplinos yra grįstos metodais, turinčiais tam tikrus principus; o principai jums žada rezultatą, iš anksto numatytą proto, kuris jau yra įsitikinęs, besilaikantis tam tikros pozicijos. Taigi ar metodas platesne ar siauresne šio žodžio prasme sukurs naują protą? Jei ne, tuomet metodas, kaip ir įprotis ar įgūdis, turi būti atmestas, nes jis klaidina… Metodas tik orientuoja protą pagal trokštamą rezultatą. Jūs turite atmesti visus mechaninius proto procesus… Protas turi atsisakyti bet kokio mechaninio mąstymo proceso. Taigi, idėja, kad metodas, sistema, disciplina, įpročių ar įgūdžių kartojimas sukurs tą naująjį protą, yra klaidinga. Todėl visa tai, kaip mechaniški dalykai, turi būti visiškai atmesta. Mechaninis protas yra tradicinis protas; jis negali turėti vertės gyvenime, kuris nėra mechaniškas; tad metodus – į šalį.
Protas be uosto
Reikalingas naujas protas, protas, laisvas nuo laiko, protas, kuris nebemąsto nuotolio ar erdvės kategorijomis, protas, neapribotas horizonto, neturintis uosto. Toks protas reikalingas spręsti ne tik amžinas, bet ir kasdienes egzistencijos problemas.
Todėl klausimas toksai: ar įmanoma kiekvienam iš mūsų turėti tokį protą? Ne įgyti nuosekliai, ne išsiugdyti, nes ugdymas, vystymas, procesas reikalauja laiko. Tai turi įvykti staiga: pasikeitimas turi ištikti iškart, jis turi būti belaikis. Gyvenimas yra mirtis, ir mirtis laukia jūsų; negalite ginčytis su mirtimi, kaip galite ginčytis su gyvenimu. Tad ar įmanoma turėti tokį protą? Ne kaip laimėjimą, ne kaip tikslą, ne kaip siekinį, ne kaip kažką, prie ko galima prisikasti, nes visa tai implikuoja erdvę ir laiką. Mes turime nepaprastai patogią, prašmatnią teoriją, kad per tam tikrą laiką galima pasistūmėti, prieiti, pasiekti, priartėti prie tiesos. Tai klaidinga idėja, tai absoliuti iliuzija – ir laikas yra iliuzija būtent ta prasme.
Aktyvus, bet nutilęs
Norėdami atrasti naująjį protą, turime ne tik perprasti senojo reakcijas: būtina, kad senasis protas nutiltų. Senasis protas turi būti aktyvus, bet turi tylėti. Jūs klausotės, ką aš sakau? Tad štai, pone! Jeigu tamsta nori pats patirti, o ne patikėti kuo nors kitu, ar egzistuoja realybė, ar yra toks dalykas kaip Dievas, – žodis Dievas nėra faktas, – tamstos senasis protas, tradicijos išmokytas arba teigti Dievą, arba Jį neigti, protas, šimtmečiais formuotas tam tikros kultūros, tam tikrų įtakų, tam tikros socialinės propagandos, turi nutilti. Antraip teturėsime jo vaizdinių, jo idėjų, jo vertybių projekcijas. Betgi tos idėjos, tos vertybės, tie įsitikinimai – to, kas tamstai buvo įteigta, arba reakcijų į tai, kas buvo teigta, rezultatas. O nesąmoningai jūs tvirtinate: „Tai mano patirtis!“
Tad turite suabejoti pačiu patirties vertingumu – savo paties ar kitų patirties, nesvarbu. Tuomet jums abejojant, klausinėjant, aiškinantis, reikalaujant, įsižiūrint, atidžiai klausantis senasis protas liausis reagavęs. Bet protas nemiega; jis labai aktyvus, bet jis tyli. Jis pasiekė šią tylos būseną jums stebint, kamantinėjant. O norėdami kamantinėti, stebėti turite turėti šviesos; toji šviesa – jūsų nuolatinis budrumas.
Štai tyla
Viliuosi, kad klausysite, bet neprisimindami to, ką jau žinote; o tai padaryti labai sunku. Jūs ko nors klausotės, ir jūsų protas bemat reaguoja, remdamasis savo žiniomis, savo ankstesnėmis išvadomis, savo nuomonėmis, savo atmintimi. Jis klauso, siekdamas tolesnio supratimo. Na, patyrinėkite, kaip jūs klausotės, ir pamatysite, kad yra būtent šitaip. Arba klausote su jau turimomis išvadomis, su žiniomis, su tam tikra atmintimi, patirtimi, arba nekantriai trokštate atsakymo. Norite žinoti, kaip viskas yra, kas yra gyvenimas, norite perprasti gyvenimo sudėtingumą. Jūs iš tikrųjų nė nesiklausote. Galite klausytis tik tuomet, kai protas yra ramus, kai jis nereaguoja tuoj pat, kai atsiranda intervalas tarp jūsų reakcijos ir to, kas buvo pasakyta. Būtent šiame intervale stoja tyla, stoja ramybė, ir tik joje įmanomas suvokimas, kuris, beje, nėra intelektualinis supratimas. Jei atsiranda tarpas tarp to, kas buvo pasakyta, ir jūsiškės reakcijos į tai, tame tarpe, nesvarbu, ar jis trunka be galo ilgai, ar tiktai keletą sekundžių – tame tarpe, pastebėkite, atsiranda aiškumas. Būtent šis tarpas ir yra naujasis protas. O skubi reakcija – senasis protas. O senasis protas funkcionuoja pagal savo tradicines, pripažintas, reakcingas, gyvūniškas taisykles. Kai tai nutraukiama, kai reakcija sustabdoma, kai atsiranda tarpas, tuomet naujasis protas ima veikti, ir tik naujasis protas gali suprasti, ne senasis.
Žinojimas trukdo pasikeisti
Šitai reikalauja stiprios įžvalgos, įsigilinimo. Nesutikite su manimi, bet gilinkitės į šitai, svarstykite, rauskitės po savo protą, kad išsiaiškintumėte, ar tai tiesa, ar melas. Ar žinojimas, kurį sudaro tai, kas žinoma, įgalina pasikeisti? Man reikalingos žinios, kad galėčiau pastatyti tiltą; bet ar mano protas turi žinoti tai, link ko jis keičiasi? Aišku, kad jei žinosiu, kokia bus mano proto būsena, kai jis pasikeis, tai jau nebus pasikeitimas. Toks žinojimas trukdo pasikeisti, nes jis tampa pasitenkinimo priemone, o tol, kol egzistuoja centras, siekiantis pasitenkinimo, atlygio ar saugumo, pasikeitimo būti negali. O juk visos mūsų pastangos susijusios būtent su šiuo atlygio, bausmės, sėkmės, laimėjimo centru, ar ne? Būtent šitai daugumui mūsų rūpi, ir jei mums pasiseks gauti, ko trokštame, pasikeisime; bet toks pasikeitimas nesiskaito. Tad protas, kuris nori keistis fundamentaliai, giliai, kuris nori revoliucinių permainų, turi išsivaduoti iš žinojimo. Tuomet jis taps be galo tylus, ir tik toks protas patirs radikalias permainas, kurios yra būtinos.
Už minties lauko ribų
Jūs pakeitėte savo idėjas, pakeitėte savo mintis, bet mintys visuomet yra sąlygotos. Ar tai būtų mintis apie Jėzų, ar mintis apie Budą, ar apie X, Y ar Z, tai vis vien yra mintis, o viena mintis gali būti priešinama kitai minčiai; o kai yra opozicija, kai yra konfliktas tarp dviejų minčių, tuomet rezultatas – modifikuota minčių tąsa. Kitaip tariant, permaina tėra minties lauko viduje, o permaina jo viduje – jokia permaina. Vieną idėją ar idėjų pluoštą tik pakeitė kita idėja ar idėjos.
Matant visą šį procesą, kyla klausimas: ar įmanoma palikti mintis ir pasiekti permainos išeinant už minties lauko ribų? Sąmonė, žinoma, ar ji būtų pripildyta praeities ar dabarties, ar ateities, yra minties lauko viduje; ir bet kokia permaina tame lauke, kuris apriboja protą, nėra tikroji permaina. Radikali permaina tegalima už minties lauko ribų, ne jame, o protas tegali palikti šį lauką, kai mato jo ribas ir suvokia, kad jokia permaina jo viduje iš viso nėra permaina. Tai ir yra tikroji meditacija.
Tikroji permaina
Tikroji permaina tėra įmanoma tik nuo žinoma į nežinoma, bet ne nuo žinoma į žinoma. Prašom apmąstyti šitai drauge su manimi. Jei permaina vyksta nuo žinoma į žinoma, tuomet svarbūs autoritetai, hierarchinis gyvenimo supratimas – tu žinai, o aš nežinau. Todėl aš garbinu tave, aš kuriu sistemą, aš einu paskui guru, aš seku paskui tave, nes tu suteiki man tai, ką aš noriu žinoti, tu man garantuoji, kad, elgdamasis taip ir taip, pasieksiu gerų rezultatų, rezultatų ir sėkmę. Sėkmė yra tai, kas žinoma, aš žinau, ką reiškia pasiekti sėkmę. Būtent to aš ir noriu. Taigi mes keliaujame nuo žinoma prie žinoma, o čia reikalingi autoritetai – autoritetas, skiriantis sankcijas, autoritetas lyderis, guru, reikalinga hierarchija, tas, kuris žino, ir tie, kurie nežino, o tas, kuris žino, privalo garantuoti man sėkmę, mano pastangų sėkmę, permainos sėkmę, kad būčiau laimingas, kad turėčiau, ko noriu. Argi ne šie motyvai daugelį mūsų skatina keistis? Malonėkite pasekti savo pačių galvojimą ir pamatysite, kaip jūs gyvenate ir elgiatės… Na, kai jau matote – ar tai permaina? Permaina, revoliucija yra tai, kas vyksta nuo žinoma į nežinoma, kai nėra jokių autoritetų, kai galima absoliuti nesėkmė. Bet jei esate tikri, kad pasieksite, kad jums pasiseks, kad būsite laimingi, kad gyvensite amžinai, tada – jokių problemų. Tada jūs elgiatės pagal gerai žinomą schemą, kuri reiškia, kad jūs – visa ko centras.
Pasikeitimas be motyvacijos
Kaip aš keisiuosi? Suvokiu tiesą, kad permaina, pasikeitimas turi prasidėti tokiame lygmenyje, kurio mano protas – tiek sąmoningas, tiek nesąmoningas – negali pasiekti, nes mano sąmonė kaip visuma yra sąlygota. Tad ką daryti? Tikiuosi, kad aiškiai parodau problemą? Galiu ją suformuluoti kitaip: ar gali mano protas, tiek sąmoningas, tiek nesąmoningas, būti laisvas nuo visuomenės? Suprantant visuomenę kaip auklėjimą, kultūrą, normas, standartus. Nes jei jis nebus laisvas, tai kokių permainų jis besigriebtų, jam esant sąlygotam, jos bus ribotos, vadinasi, tai iš viso nebus permainos.
Tad: ar aš galiu žvelgti be jokio motyvo? Ar gali mano protas gyvuoti be jokios intencijos, be jokio motyvo keistis ar nesikeisti? Turint galvoje, kad kiekvienas motyvas yra konkrečios kultūros sąlygotos reakcijos rezultatas, turi konkrečias šaknis. Taigi: ar gali koks nors protas būti laisvas nuo kultūros, kuri jį išugdė? Tai iš tiesų gana svarbus klausimas. Kadangi jei protas neišsivaduos iš kultūros, kurioje jis buvo išugdytas, išpuoselėtas, aišku, kad individas niekados nepasieks ramybės, niekados neįgis laisvės. Jo dievai ir jo mitai, jo simboliai ir jo siekiai yra riboti, nes jie tebėra sąlygoto proto lauke. Kokias pastangas jis bedėtų tame apribotame lauke, jos yra bergždžios tikriausia šio žodžio prasme. Kalėjimas gali būti kiek prašmatnesnis: daugiau langų, daugiau šviesos, geresnis maistas; bet vis vien tai yra tam tikros kultūros kalėjimas.
Iš: J. Krishnamurti. The Book of Life: Daily Meditations with Krishnamurti. HarperOne, 1995
Vertė Alfonsas Andriuškevičius


2011 m. rugsėjo 9 d., penktadienis

Sri Sri Ravi Shankaro atsakymai į klausimus apie nušvitimą

Nušvitimas yra tarsi pokštas! Tai primena žuvį, ieškančią vandenyno. Kartą žuvys susirinko aptarti, kuri matė vandenyną. Tiesą sakant, nė viena iš jų negalėjo patvirtinti mačiusi vandenyną. Tuomet viena žuvis pasakė: "Aš manau, kad mano didysis senelis matė vandenyną!" Kita žuvis paantrino: "Taip, aš irgi apie tai girdėjau." Trečioji žuvis pritarė: "Taip, žinoma, jo didysis senelis matė vandenyną." Taigi jos pastatė didžiulę šventyklą ir pastatė tos žuvies didžiojo senelio statulą. Žuvys tarė: "Jis matė vandenyną. Jis buvo susijęs su vandenynu".

Nušvitimas yra pati mūsų prigimtis - eiti į patį savo centrą ir gyventi gyvenimą grįžtant į jį. Mes visi į šį pasaulį atėjome nekalti, bet po truputį tapdami vis protingesni, mes praradome šį nekaltumą. Mes gimėme su tyla, tačiau augdami ją praradome, prisipildėme žodžių. Mes gyvenome savo širdyse, tačiau laikui bėgant mes "persikėlėme" į savo galvas. Dabar ši kelionė atgal ir yra nušvitimas. Tai yra kelionė iš galvos - į širdį, iš žodžių - į tylą; grįžimas atgal į nekaltumą, nežiūrint mūsų intelekto. Net jei tai ir labai paprasta - tai yra didelis pasiekimas. Žinios veda tave į tą nuostabųjį "Aš nežinau".

Žinių tikslas - nežinojimas. Išbaigtos žinios atveda į nustebimą ir stebėjimąsi. Tai priverčia tave suvokti šią egzistenciją. Paslaptys turi būti išgyventos, bet ne suprastos. Žmogus gali gyventi savo gyvenimą visaapimančiai, išgyvendamas jo pilnatvę, visumą. Nušvitimas yra būties lygmuo, kai esi toks brandus, jog tavęs nepalaužia jokios aplinkybės. Kas beįvyktų, niekas negali pagrobti šypsenos iš tavo širdies. Nesusitapatinimas su jokiais ribotais dalykais ir jausmas - "visa, kas egzistuoja šiame pasaulyje, priklauso man" - tai yra nušvitimas.

Nenušvitimą paprasta apibrėžti. Tai yra savęs ribojimas sakant: "aš priklausau šiai konkrečiai vietai," arba "aš esu iš tos kultūros". Tai tarsi vaikų posakiai: "Mano tėvelis geresnis už tavo," arba "mano žaislas geresnis nei tavasis". Aš manau, kad daugelis žmonių pasaulyje užstrigo būtent ties šios amžiaus grupės protu. Pasikeitė tik žaislai. Suaugę sako: "Mano šalis geresnė už tavąją." Krikščionis sakys: "Biblija yra tiesa," o induistas tvirtins: "Vedos yra tiesa. Jos yra labai senos." Musulmonai sakys: "Koranas yra paskutinis Dievo žodis." Mes garbiname tai vien tik todėl, kad patys esame iš tos kultūros, tačiau ne už tai, kas tai yra. Jeigu žmogus galėtų pasitikėti viskuo, kas egzistuoja šimtmečiais ir jausti - "tai priklauso man", tuomet tai būtų branda. "Tai mano turtas, nes aš priklausau Dieviškumui".

Dieviškumas, atitinkamai pagal laiką ir erdvę, davė skirtingas žinias skirtingose vietose. Kai žmogus ima pažinti visą pasaulį, jis pamato, kad "visos gražios gėlės yra iš mano sodo". Visa žmogaus evoliucija yra nuo buvimo kuo nors iki buvimo niekuo ir iš buvimo niekuo iki buvimo viskuo. Ar pastebėjote, kad jūsų vaikai turi tą priklausymo jausmą, vienybę, nekaltumą? Augdami mes praradome tą nekaltumą ir tapome gudresni. Neišmanančio žmogaus nekaltumas neturi jokios vertės, lygiai kaip ir protingo žmogaus gudrumas. Nušvitimas yra reta nekaltumo ir supratingumo kombinacija, randanti žodžius išraiškai ir tuo pat metu buvimas labai tyliu. Šioje būsenoje protas yra absoliučiai dabarties momente. Tai, kas būtina tau, atskleidžiama labai natūraliai ir spontaniškai. Tu paprasčiausiai sėdi, o daina plaukia per tave.

Ar paprastas žmogus gali nušvisti?

Atsakymas yra "Taip", didelis "TAIP". Nušvisti gali ir paprastas žmogus. Iš tikrųjų jam tai lengviau negu tam, kuris mano esąs ypatingas. Supraskite, kai žmonės galvoja esą ypatingi, įsijungia jų ego. "Aš esu puikus mokytojas arba aš esu puikus rašytojas" - tai yra vien tik ego. Ego nori būti ypatingas ir todėl įstringama ilgam laikui.

Kai žmogus yra eilinis, paprastas, nekaltas ir natūralus - tai ir yra nušvitimas. Nušvitimas - pati jūsų prigimtis. Tai jumyse esti sėklos pavidalu. Kuomet "paleidi" visas įtampas, prisirišimus, ir tampi natūralus, tuomet tai tampa apčiuopiama. Mes paprasčiausiai turime "paleisti" senus modelius iš savo galvos, tiesiog išmesti juos lauk. Tuomet pamatysite, jog kažkas jumyse prabus ir sužydės. Tai begalo gražu.

Mano mokyme daug dėmesio skiriama kvėpavimui, nes pastarasis atlieka labai svarbų vaidmenį. Kvėpavimas yra jungiamoji grandis tarp vidinio sąmonės pasaulio ir išorinio kūno bei aplinkos pasaulio. Ar žinote, kad esama septynių egzistencijos lygmenų: kūno, kvėpavimo, proto, intelekto, atminties, ego ir Tikrojo Aš? Per meditaciją Tikrojo Aš efektas persmelkia protą. Kvėpavimo dėka šį efektą perteikiame ir fiziniam lygmeniui.

Ar suvokiate, jog gamtoje yra ritmas? Keičiasi metų laikai. Viskas gyvenime turi savo tvarką. Jūsų pačių kūnas taip pat turi ritmą. Tam tikru laiku jaučiatės alkani ir tam tikru laiku norisi miego. Kūnas turi tam tikrą ritmą. Gyvenimas turi atitinkamą ritmą. Panašiai ir jūsų kvėpavimas įgauną skirtingą ritmą. Emocijos, lygiai taip pat kaip ir ir mintys, turi tam tikrą ritmą. Visi šie ritmai kyla iš tavo Tikrojo Aš ritmo.

Per Sudarshan Kriya, mano mokomą kvėpavimo techniką, mes nusileidžiame į savo Tikrojo Aš ritmą, ir matome, kaip Tikrasis Aš prasiskverbia per mūsų emocijas, mintis, kvėpavimą ir kūnus. Per labai trumpą laiką kiekviena kūno ląstelė pagyvėja ir atpalaiduoja visus toksinus ir neigiamas emocijas, sukauptas nuo seniausių laikų. Ir vėl mes galime šypsotis iš širdies. Tai labai brangios žinios.

Žmonės, kurie stengiasi būti tuo, kuo nėra, tampa nenatūralūs ir susikuria žymiai daugiau įtampos ir streso. Būtent todėl reikia leistis gilyn į savo šaltinį, savo Tikrąjį Aš, ir grįžti iš tenai. Suvokite, aš nesakau, kad jūs daugiau niekada gyvenime nebūsite prislėgti. Jeigu kas nors jums pažadės, jog nebejausite liūdesio....tai paprasčiausiai bus netiesa. Jūs nuliūsite, tačiau jūsų gyvenimo kokybė bus kitokia. Jūs nebeužstrigsite ilgam ties emocijomis. Žmonės pastebėjo, jog po Sudarshan Kriya jie labai greitai grįžta į save. Kokia nuotaika beapimtų, jie sugeba tai "paleisti", grįžti, ir žymiai stipriau patirti džiaugsmą.

Kokia yra tikroji gyvenimo prasmė?

Ach.......geriau patys tai atraskite. Manęs neklauskite prasmės. Tai nelygu prašyti, jog aš už jus sukramtyčiau jūsų saldainį. Tai neįmanoma. Aš galiu įdėti saldainį jums į burną, tačiau negaliu už jus jo sukramtyti. Jūs patys turite tai padaryti.

Būkite su šiuo klausimu. Galiu pasakyti viena - jums labai sekasi, jog jumyse kyla šis klausimas. Šis klausimas atsiranda vienam žmogui iš milijono. Tai labai nuoširdus klausimas. Tai reiškia, jog pradėjote savo kelionę į šviesą. Jūs nustojote vien tik egzistuoti ir pradėjote gražų kelią. Būkite su šiuo klausimu ir neskubėkite gauti kieno nors jau paruošto atsakymo. Eikite gilyn į save ir sužinosite.