2011 m. sausio 24 d., pirmadienis

12 Angelų Ordinų / Hierarchija II dalis

TREČIASIS CHORAS
KOSMOSO ANGELAI:
Viso Kosmoso Valdytojai:
        Trečiasis Angelų Ordinas (Viešpataujantys (Dominations), Dorieji (Virtues), Galios (Powers)) valdo tam tikras planetas, o taip pat jiems priskirtus žemiau esančius angelus. Šie angelai sklando galios intensyvume. Taip pat jie perduoda aukščiau esančių Angelų Chorų nurodymus. Trečiojo Angelų Choro angelai dirba su kosmosu ir jo tarpusavio sąryšiais.
VIEŠPATAUJANTYS:
Septintajame Angelų Ordine yra būtybės, kurios skirsto ir palaiko ryšius tarp visų būtybių ir fizinio pasaulio daiktų.
Jie yra žinomi kaip Viešpataujantys arba Dominionai.
Taip jie pavadinti dėl to, kad „jie valdo visus angelų ordinus, kurie įpareigoti vykdyti Didžiojo Monarcho įsakymus.“
        Jie taip pat žinomi kaip Viešpačiai, Kyriotai arba Hašmalimai, kurių tikslas yra tvarkyti žemesnių angelų pareigas.
        Jie veikia kaip vidurinės valdybos forma tarp aukštesniųjų ir žemesniųjų chorų. Gavę nurodymus nuo serafimų ir cherubinų, šios šviesios dvasios praneša mums Dievo įsakymus ir užtikrina, kad kosmosas būtų tvarkingas. Jų pagrindinė dorybė yra uolumas palaikyti Karaliaus autoritetą. Mirtingiesiems jie atskleidžia save tik labai išskirtinėmis situacijomis, vietoj to save tyliai užima egzistencijos smulkmenomis.
        Jie integruoja materialų pasaulį į dvasinį, balansuodami tarp jų abiejų. Jie aprašomi kaip nešantys orbą arba skeptrą kaip savo autoriteto emblemą.
Funkcijos ir Filosofija
        Taip pat vadinami Dominionais arba Viešpačiais, Viešpataujantys yra vieni iš dvylikos priimtų Angeliškų Princų Ordinų, languojami kaip septintieji. Jie priklauso Trečiajam Chorui su Doraisiais ir Galiom.
Pagal Dionyzą, Dangiškoje Ostijoje Viešpataujančių pareiga reguliuoti angelų veiklą. Šių dvasių pastangomis palaikoma viso kosmoso tvarka. Jie tvarko minutines kosminio pasaulio detales ir egzistenciją, paskiria užduotis žemesnių ordinų angelams.
Viešpataujantys apdovanoti galimybe būti dalimi skirtingų Simfonijos kūno aspektų; matyti pasaulį per didžiulį masyvą akių. Jie labiausiai atitolę nuo visų Ordinų, galintys patirti gyvenimą būdais, apie kuriuos kiti angelai gali tik įsivaizduoti, bet taip pat jie daugeliu būdų yra arčiausi prie žmogiškos patirties.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
        „Viešpataujantiems duotas vardas rodo, Aš manau, tam tikrą neribotą pakilimą, kuris pasiekia aukštybes, laisvę nuo visko, kas yra žemėje ir visos vidinės inklinacijos link nesantaikos saitų, liberalų pranašumą žiauriai tironijai, išimtinumą degraduojančiam keliaklupsčiavimui ir viskam, kas žema: nes jie nepaliesti jokio nenuoseklumo. Jie tikrieji Viešpačiai, nuolatos siekiantys teisingo viešpatavimo ir viešpatavimo Šaltinio. Jie įžvalgiai formuoja save ir tuos, kurie žemiau jų, kiek tik įmanoma, į didesnį panašumą į tikrąjį viešpatavimą. Jie nenusisuka į išdidumo šešėlius, bet visiškai atsiduoda tikrajam Autoritetui, amžiams viename su viešpatavimo Dievišku Šaltiniu.“
        Angeologijos tradicijose Viešpataujantys yra pirmieji Dievo sukurti Angelai (ir todėl seniausi).
Charakteristikos
        Kartais jie suvokiami kaip keliautojai, pasirodantys plačiai atskirtose erdvėse ir laike. Pagal papročius, Viešpataujantys, tikima, dėvi žalios ir auksinės spalvos apdangalus, o jų simboliai yra kardas ir skeptras. Tai rodo jų viešpatystę visiems sukurtiems dalykams. Viešpataujantys gauna savo instrukcijas iš Cherubinų ir Sostų.
        Maginiu pagrindu, bet kas susijęs su lyderyste papuola į Viešpataujančių veiklos sritį. Tam, kad pasiekti Viešpataujančius uždekite baltą žvakę Dieviškumui ir rožinę Viešpataujantiems.
Angeliško Ordino nariai :
Hašmalas (Hashmal)
Zadkielis (Zadkiel)
Murielis (Muriel)
Zacharaelis (Jahrielis) (Zachariel(Yahriel))

DORIEJI:
Šios šviesos būtybės veikia kaip generatoriai fiziniuose pasauliuose ir priklauso Aštuntajam Angelų Ordinui.
Jie manifestuoja šią Visatą kaip astronomiškai plačios būtybės ir generuoja įvairaus kiekio šviesą.
Jie vadinami Doraisiais ir taip pat žinomi kaip Malakimai ir Taršišimai. Jie tiesiogiai bendrauja su žvaigždėmis, nebulomis, kurios gimdo žvaigždes, ir dar didesniais astronominiais fenomenais.
        Liepti daryti žemėje stebuklus, Dorieji dovanoja malonę ir narsą to vertoms būtybėms. Dorųjų pagrindinis darbas yra perkelti masyvius Dvasinius energijos kiekius į žemę ir kolektyvinę žmonių sąmonę. Dorieji, sakoma, yra labai patenkinti tais, kurie siekia pasiekti daugiau, nei žmonės sako, kad jie gali. Jie myli visus karjeristus ir pozityvius žmones, kurie stengiasi nušvisti ir veda kitus į harmoniją. Dorieji dirba su gaivališkų energijų, kurios veikia planetą, perkėlimais ir nukreipimu. Kai jūs dirbate su gaivališkomis energijomis, tai Dorieji jūsų klauso ir jums padeda. Kada jūs sergate arba išsigandę, kvieskite Doruosius.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
        „Šventųjų Dorųjų vardas rodo tam tikrą galingą ir nesudrebinamą  gyvybingumą besiveržiantį tolyn į kitas Dieviškąsias energijas; jiems suteikta nebūti silpnais ir bejėgiais bet kokiam Apšviečiančiųjų suvokimui; kopia aukštyn į asimiliacijos su Dievu galios pilnatvę; niekada neiškrenta iš Dieviškojo Gyvenimo dėl savo silpnybės, bet tvirtai kyla į super esminę Dorybę, kuri yra dorybės Šaltinis: formuoja save, kiek tik jie gali, dorybėje; tobulai pasisukę dorybės Šaltinio link ir alma tolyn tiems, kurie žemiau, gausiai pripildydami juos dora.“
Funkcijos ir Filosofija
        Dorieji dangiškoje ostijoje ranguojami aštuntais iš 12 Angelų Ordinų. Yra šiokios tokios painiavos Dorųjų rangavime: kai kurie juos pozicionuoja aukščiau Jėgų, kai kurie žemiau. Kurie bebūtų, jie yra Trečiojo Choro nariai, kartu su Viešpataujančiais ir Jėgomis. Kaip šios triados nariai, jie prisiima dalį šios triados pareigų- visatos valdymo. Dorieji konkrečiai pirmininkauja pasaulio elementams ir dangiškojo gyvenimo procesams. Todėl visi dangiškieji kūnai- nuo žvaigždės ir planetos iki pačių galaktikų- laikomi jų dieviškai priskirtuose maršrutuose ir progrese. Žemėje angelai palaiko ir prižiūri gamtą, žymėdami ir nukreipdami kiekvieną natūralaus gyvenimo aspektą: lietų, sniegą, vėją ir t.t. Tai pat sakoma, kad Dorieji atsakingi už stebuklus.
        Lyg šių pareigų būtų negana, angelai taip pat padeda žmonėms liedami į jų širdis malonę ir narsą. Jie padrąsina žmones visuomet atsisukti į gėrį, padeda sustiprinti asmens valią ištverti sunkumus ir kančią, o taip pat suteikia asmeninės stiprybės visuomet atsigręžti į Dievą. Kaip angelai, jie atsakingi už stebuklus. Jie gauna nurodymus iš aukštesnių Ordinų, bet taip pat artimai susieti su šventaisiais.
Tam, kad pasiekti Doruosius, uždekite baltą žvakę Dieviškumui ir oranžinę žvakę Doriesiems.
Angeliško Ordino nariai :
Čamuelis (Chamuel)
Urielis (Uriel)
Gabrielius (Gabriel)
Mykolas (Michael)
Taršiš (Tarshish)
Pelielis (Peliel)
Barbielis (Barbiel)
Sabrielis (Sariel)
Hanielis (Haniel)
Hamalielis (Hamaliel)

JĖGOS:
Devintasis Angelų Ordinas yra tos būtybės, kurios palaiko išjudinamuosius įstatymus, kuriuos vadiname fizinėmis sritimis.
Jie yra įstatymų saugotojai ir mokytojai, žinomi kaip Jėgos. Jie yra informacijos rinkėjai ir tiesos bei visos informacijos apie visus egzistuojančius dalykus deponentai.
Pagal tradiciją, Jėgos yra tvarkos sergėtojai (taikos ir tvarkos), Dangiškosios Policijos Pajėgų forma, kurie siekia užtikrinti tvarką Pasaulyje (pagal Dievo valią).
Raštuose Jėgos, sakoma, sustabdo „demonų“ pastangas sugriauti pasaulį, arba, kitaip, jie vadovauja demonams, darydami juos „blogais“, kaip sako Šv. Paulius. Vis dėlto, jie žmonių istorijos sargai. Jie žinomi, kaip gimimo ir mirties angelai, o taip pat sistemizuoja religijos augimą. Jėgos dirba per žmonių 6-tąjį jausmą ir yra perspėjimo angelai.
        Jėgos ir Dorieji įkūnyti. Jie nebuvo sukurti su kitais Angelų Ordinais, o atsirado Liuciferio maišto metu. Kilniausi ir tyriausi angelai, vadovaujami Archangelo Urielio, tapo naujos rūšies dangiškais angelais- kariais, tokiais ryžtingais, kad negalėtų Pulti. Nuo tada jie buvo pirmąja ir paskutine gynybos linija prieš demoniškas minias.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
        „Šventųjų Jėgų vardas, lygus Dieviškųjų Viešpataujančių ir Dorųjų vardams, rodo dievišku suvokimu tvarkingą ir neribotą tvarką, intelektualios ir super žemiškos galios reguliavimą, kuri niekada nepažemina kito autoriteto tironiška jėga, o nesustabdomai veržiasi pirmyn siekdama tinkamos Dieviškos tvarkos. Jie naudingai, kiek tik gali,  veda esančius žemiau į Dieviškąją Galią, kuri yra Galios Šaltinis, kurį jie manifestuoja Angelišku būdu gerai sutvarkytais savo autoritetingos galios rangais.“
Funkcijos ir Filosofija
        Vienas iš 12 Angelų Ordinų, Jėgos, taip pat yra žinomas kaip Galiūnai, Autoritetai, Dinamikos ir Pajėgos. Jie pozicionuojami trečiame Chore kartu su Viešpataujančiais ir Doraisiais, numeruoti devintais. Kai kurie tiki, kad Jėgos, kaip ir Sostai, buvo pirmieji Dievo sukurti angelai. Vis dėlto, tai prieštarauja teorijai, kad visi angelai pradėjo savo egzistenciją vienu metu ir tikėjimui, kad jie buvo sukurti Angelų ir blogio jėgų karo metu.
        Jėgų užduotis žlugdyti demonų pastangas sugriauti pasaulį. Jie yra pripažinti kaip nuostabūs kosmoso nugalėtojai prieš visą blogį ir viso kosmoso pusiausvyros palaikytojai. Jie yra dangiškųjų kelių sargai, palaikantys teisėtvarką keliuose iš ir į dangų. Tai reiškia, kad jie taip pat rūpinasi žmonija. Didieji harmonizuotojai. Jie padeda kiekvienai sielai nugalėti pagundą prieš padarant blogį ir vietoj to nukreipia link tinkamo veiksmo (tai būtų link Meilės ir Dievo garbinimo).
        Dangiško karo metu jie yra didžiausia gynybos linija. Jie taip pat turi užduotį saugoti dangiškuosius keliukus tarp dviejų karalysčių ir užtikrinti, kad sielos, kurios palieka mirtingąjį pasaulį, pasiektų saugiai dangų. Turbūt neperlenkiant, turint omeny jų artumą prie apatinių regionų, į puolusiųjų sąrašus yra įtraukta daugiau angelų iš Jėgų rango negu iš bet kokių kitų dangiškos hierarchijos narių.
Charakteristikos

        Jėgų spalvos yra žalia ir auksinė, o jų simbolis yra liepsnojantis kardas. Magišku pagrindu, Jėgos yra angelai- kariai, ir juos galite kviesti visada, kai esate bėdoje. Šie angelai apgins jūsų namus, nuosavybę, vaikus arba bet kurią žmonių grupę, kuri juos kviečia  apsaugai ar gynybai. Tam, kad pasiekti Jėgas, uždekite baltą žvakę Dieviškumui ir geltoną žvakę Jėgoms.
Angeliško Ordino nariai :
Gabrielius (Gabriel)
Rafaelis (Raphael)
Kamaelis (Camael)
Verchielis (Verchiel)

KETVIRTASIS CHORAS

PASAULIO ANGELAI:
Valdo Pasaulį:
        Ketvirtasis Angelų Choras save laiko neatsiejamai susijusius su žmonių reikalais ir laikomi Žemės Angelais ir žmonių draugais. Jie nuolat nardo iš ir į mūsų gyvenimus atidžiai klausydami žmonių reikalų. Ketvirto Choro Angelai apima Kunigaikštystes, Archangelus ir paprastai vadinamus Angelus.
        Šie trys Angelų Ordinai yra atsakingi už ryšius su žmonija, o todėl iš visų Angelų Ordinų „mažiausiai Dieviški“. Nuo Dieviškųjų Diplomatų iki Dangiškųjų Socialitų.
Ketvirtojo Choro Angelų Ordinai, nešdami į fizinį pasaulį abstrakčių struktūrų discipliną, yra politikos vystytojai ir skonio arbitrai.

KUNIGAIKŠTYSTĖS :
        Šie Dešimtojo Angelų Ordino angelai yra įvairių fizinių sričių valdytojai ir administratoriai.
        Jie žinomi kaip visų zonų, šalių ar miestų globėjai. Jie žinomi kaip Kunigaikštystės.
        Jie dirba ir sujungia savo energijas su didesnėmis įvairių tipų ar rūšių grupėmis.
        Kunigaikštystės, kaip pasakojama, yra didelių grupių, tokių kaip kontinentai, šalys, miestai ir kitos žmonių didelės skalės kūrybos (tokios kaip JOTO arba NATO), sargai. Jie dirba su globaliomis reformomis. Juos galite rasti bet kur- susirinkimo salėse, konferencijų salėse, baseinuose ir kitose vietose, kur žmonės susirenka mokytis arba linksmintis.
        Kunigaikštystės prižiūri mirtingąjį pasaulį ir yra žmogaus matomojo pasaulio vykdomasis organas.  Religija ir politika taip pat yra jų saugomi, ir „kaip tokie, jie suprantami, kaip turintys daugiau laisvės veikti nei esantys žemiau mažesnieji angelai ir yra atsakingi už jų jurisdikcijos dieviškųjų veiksmų vykdymą. Taip pat jie turi užduotį valdyti angelų pareigas.“
Šv. Tomas apie juos sako:
        „Angelų tarnystės vykdymas susidaro iš dieviškųjų dalykų pranešimo. Ir taip, bet kokio veiksmo vykdyme yra pradėtojai ir lyderiai; tai- lyderystė- priklauso Kunigaikštystėms.“

Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
        „Dangiškųjų Kunigaikštysčių vardas rodo Dieviškąjį kilnumą ir autoritetiškumą Ordine, kuris yra šventas ir labiausiai artimas kilniosioms Jėgoms, ir kad jie yra visiškai atsisukę į Princų Princą, ir veda kitus kilniu būdu, ir kad jie yra suformuoti, kiek tik galima, kaip Kunigaikštysčių Šaltinis, ir atskleidžia Jo superesminę tvarką geru kilniųjų Jėgų Ordinu.“
Funkcijos ir Filosofija

        Kunigaikštystės yra pozicionuojami Ketvirtajame Angelų Chore tarp Archangelų ir Angelų. Jie ranguojami tarp visų dešimtais. Taip pat vadinami Princijomis arba Princais, šie angelai yra pirmieji Chore labiausiai susirūpinę žeme ir tradiciškai deklaruojami kaip turintys kiekvienos tautos, provincijos, rajono, apylinkės, didmiesčio, miesto, kaimo, namo prižiūrėtojų vaidmenį. Pagal tradiciją, Kunigaikštystės taip pat gina ir prižiūri religiją.
        Jie dirba su Angelais Sargais, kurie taip pat paskirti kiekvienai vietai ir žmogui. Diskutuojama, kad Angelai Sargai funkcionuoja kaip asmeninė angeliška apsauga, o Kunigaikštystės yra administruojantys arba techniniai rašytojai. Jie yra, tariamai, Dievo apdovanoti didesne stiprybe nei Angelai Sargai ir todėl dažniau gauna leidimą įsikišti į žmonių reikalus tiesiogiai. Jie naudoja savo neišmatuojamą dangaus stiprybę tam, kad išjudinti tų mirtingųjų protus ir širdis, su kuriais turi tiesioginį kontaktą.
Charakteristikos
        Kunigaikštysčių simboliai yra skeptras, kryžius ir kardas. Stebuklingai, galite kviesti Kunigaikštystes diskriminacijos, gyvūnų ar žmonių išnykimo, neadekvačios ar kitokios formos miesto bendrovei lyderystės atvejais. Tam, kad pasiekti Kunigaikštystes, uždekite baltą žvakę Dieviškumui ir raudoną Kunigaikštystėms.
Angeliško Ordino nariai :
Anaelis (Anael)
Hanielis (Hanael)
Cervielis (Cerviel)
Amaelis (Amael)
Nisrokas (Nisroc)
Rekvielis (Requel)

ARCHANGELAI:
Šie Angelai, kurie valdo reikalus susijusius su žinios perdavimu į įvairius fizinius pasaulius ir dimensijas, yra žinomi kaip Vienuoliktojo Ordino angelai. Jie yra labai didelės ir spinduliuojančios dvasinės būtybės.
Jie vadinami Archangelais.
Jų buvimas signalizuoja didelius pokyčius. Kartais jie priima žmogišką formą tam, kad sukelti įvykių arba pokyčių žmonijoje bangas.
        Archangelai yra žinomi, kaip dirbantys keliuose Ordinų lygiuose... Jie dažnai priklauso vienam iš kitų Chorų ar Ordinų, ir vis dėlto jie mėgaujasi darbu su žmonėmis kada tik gali. Jie kuria ir nukreipia energijas ir į dieviškojo kanalo viršų, ir į apačią.
        Sumaištis dėl kolektyvinio dangiškojo archangelų rango ir archangelų kyla iš „senųjų Hebrajų angelų apibūdinimų, kurie buvo paprastas angelas ir archangelas. Taip buvo iki tol, kol buvo apibrėžtas hierarchijos terminas ir daugeliui angelų, kurie anksčiau buvo vadinami archangelais, buvo duoti nauji postai.“
Funkcijos ir Filosofija
        Vienas iš priimtų Angelų Ordinų-Archangelai- yra ranguojami vienuoliktais: virš angelų ir žemiau Kunigaikštysčių. Angelų Hierarchijos padalijime į keturis Chorus susidedančius iš trijų Ordinų, Archangelai priklauso ketvirtajam, žemiausiam Chorui. Archangelai turbūt yra painiausias Angelų Ordinas, nes šalia to, kad priklauso tam tikrai dangiškos ostijos daliai, jų vardas dažnai naudojamas iš esmės kiekvienam aukštesnio rango angelui.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
        „Šventųjų Angelų Ordinas yra pozicionuojamas trigubame Chore kaip ir Dangaus Kunigaikštystės; nes, kaip sakoma, yra viena Hierarchija, kuri apima juos ir Angelus. Tačiau, kadangi kiekviena Hierarchija turi pirmą, vidurinį ir paskutinį rangus, šventasis Archangelų Ordinas savo vidurinėje pozicijoje dalyvauja dviejuose kraštutinumuose- sąjungoje su švenčiausiomis Kunigaikštystėmis ir šventaisiais Angelais.“
        Archangelai yra vieni iš nedaugelio angeliškų būtybių paminėtų konkrečiai savo vardu Senajame Testamente. Dar konkretesni aprašymai yra Naujajame Testamente, kaip, pvz., Judo laiške (1:9): „Bet kai Archangelas Mykolas, susidūręs su velniu, kalbėjo apie Mozės kūną, jis nepiktžodžiavo ir neįžeidinėjo jo, tik pasakė ‚Dievas išpeikė tave.“
        Kaip yra aišku iš jų aprašymo Raštuose, pagrindinė Archangelų pareiga nešti Dievo valią, kiek ji susijusi, tiesiogiai žmonijai. Jie neša pasauliui maldaujamus Dievo palaiminimus. Dėl šios priežasties Archangelai- kaip ir jų artimi bendražygiai- sakoma taip dažnai įsiterpia į vyro ir moters santykius.
        Archangelai palaiko ryšius tarp Dievo ir Žmogaus ir yra atsakingi už Dangiškąją armiją Kovoje prieš Pragarą. Taip pat jie prižiūri Angelus Sargus.
Šio Angeliško Ordino nariai :
        Archangelų skaičius tarp angeologų buvo ilgą laiką didelių diskusijų šaltiniu. Tradiciškai yra septyni Archangelai, nors kas jie yra ir ką jie daro buvo pasakojama įvairiai keliuose skirtinguose šaltiniuose. Islamas pripažįsta keturis Archangelus, kitos religijos dvylika, tačiau jų yra daug daugiau. Aš parengiau Dionyzo Areopagitiečio sąrašą, kuris yra geriausiai žinomas.
Gabrielius (Gabriel)
Rafaelis (Raphael)
Mykolas (Michael)
Metatronas (Metatron)
Urielis (Uriel)
Čamuelis (Chamuel)
Zadkielis (Zadkiel)
Jofielis (Jophiel)
Barbielis (Barbiel)
Jehudielis (Jehudiel)
Baračielis (Barachiel)
Jeremielis (Jeremiel) (priklausomai nuo kreipinio)
Šėtonas (Satan) (prieš nuopuolį)
Daug daugiau (žiūrėkite archangelų ir Angelų dalį)

ANGELAI:
        Šie Dvyliktojo Angelų Ordino angelai yra pasiuntiniai, kurie komunikuoja su įvairiomis gyvybės formomis fiziniame pasaulyje.
        Jie apima žmonijos Angelus Sargus.
        Jie vadinami Angelais. Tai labiausiai žmonėms ir kitoms būtybėms pasiekiami angelai. Jie yra nuolat.
        Didelės jų grupės gali pasirodyti tragiškuose įvykiuose, nes jie palydi savo patikėtuosius į kitą lygmenį ar dimensinę plotmę. Taip pat jie reikiamu metu įkvepia per mintis ir idėjas.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
        „Kadangi Angelai, kaip mes sakėme, užpildo ir užbaigia žemiausią iš visų Dangiškų Intelektų Chorų ordiną, nes jie yra paskutinės Dangiškosios Būtybės, turinčios angelišką prigimtį. Ir iš tiesų jie yra mums labiau tinkami vadinti Angelais nei aukštesniųjų rangų atstovai, nes jų ordinas yra glaudesniame kontakte su manifestuotais ir žemiškais dalykais.
Aukščiausias Choras, kaip mes sakėme, būdamas arčiausiai prie Pasislėpusiojo, hierarchiškai turi būti suprantamas kaip liepiamasis Antrajam Chorui; Antrasis Viešpataujančiųjų, Dorųjų ir Jėgų Choras vadovauja Kunigaikštystėms, Archangelams ir Angelams labiau manifestuojančiai nei Pirmasis Choras, bet labiau užslėptai nei žemesnis Choras; o apsireiškiantis Kunigaikštysčių, Archangelų ir Angelų Choras vadovauja vienas per kitą žmonių hierarchijoms, kad jų pakilimas ir atsivertimas Dievui, jų Komunija ir sąjunga su Juo būtų tvarkinga; dar daugiau, procesija nuo Dievo, maloningai garantuota visoms Hierarchijoms, ir jų bendras lankymas, gali būti su švenčiausiu ordinu.
        Atitinkamai Dievo Žodis atidavė mūsų hierarchiją angelų globai, nes Archangelas Mykolas yra vadinamas Judo žmonių Viešpačiu, o kiti Archangelai priskirti kitiems žmonėms. Nes Aukščiausias nutiesė tautoms ribas atitinkančias Dievo Angelų skaičiui.“
          Sargai yra Angelai priskirti konkrečiam žmogui. Mūsų Asmeninis Angelas Sargas! Jie prisijungia prie mūsų gimimo metu ir padeda mums pereiti į kitą pasaulį, kai paliekame žemiškąjį planą. Jie mus gina, kai esame bėdoje, nukreipia teisinga kryptimi pagal mūsų gyvenimo planą, duoda mums truputį įžvalgos apie tikrąją dalykų esmę. Mūsų Angelai Sargai yra visuomet ryšyje su Dvylika Ordinų. Jie persiunčia pranešimus tinkamoms grupėms, o jei prašome savo Angelo Sargo pagalbos, jie mums padeda ir pakviečia kitus angelus padėti. Angelas Sargas gali ateiti iš bet kurio iš Dvylikos Ordinų. Kiekvienas Angelas turi savo funkcijas. Nė viena nėra geresnė ar svarbesnė nei kita.
Funkcijos ir Filosofija
        Dvyliktasis ir paskutinis angelų Ordinas priklauso ketvirtąją ir paskutiniam Chorui. Jų pagrindinis egzistencijos dėmesio centras yra būti žmonijos ir pasaulio laivu-gelbėtoju. Žemiau ranguojamos angeliškos būtybės (jei priimti reguliuojamos angeliškos organizacijos idėją), angelai vis dėlto yra dangiškos ostijos nariai ir todėl turi įmantrius ir gražius Kūrėjo duotus atributus. Jie yra tyro dvasingumo būtybės ir egzistuoja Dievo duotų užduočių įvykdymui. Jų vadovas yra kaip Dievo pasiuntinys žemei ir žmonių sielų sargams.
        Angelas Sargas yra angeliška būtybė, kuri spėjama priskirta net tik kiekvienai gyvai sielai, bet ir vietoms, bažnyčioms ir net tautoms. Jie paskelbė Kristaus gimimą, kalbėjo su Abraomu, Moze ir galybe kitų pranašų ir patriarchų Senajame Testamente. Būtent žmonėmis dažniausiai susirūpinę visi Dvylika Ordinų. Jie atneša naują arba žodį apie artėjančią destrukciją ir sielvartą. Tai daroma ir fiziniu, ir dvasiniu būdu. Angelai taip pat stebi žmonių istoriją, turbūt užrašinėdami kiekvieną žmogaus veiksmą tam, kad duoti aiškius pasisakymus apie kiekvienos sielos raidą,
        Danguje angelai atlieka svarbią tarnybą atlikdami tinkamą savo tyros dvasinės būtybės išpildymą ir Kūrėjo valios įvykdymą.
Tam, kad pasiekti savo angelą sargą, uždekite savo mėgstamiausios spalvos žvakę. Šalia pridėkite baltą Dieviškumui.
Šio Angeliško Ordino nariai :
Gabrieliu (Gabriel)
Rafaelis (Raphael)
Čaylielis (Chayyliel)
Falegas (Phaleg)
Adnačielis (Advašefas) (Adnachiel (Advachief))

Yra pranešimai asmenims ir grupėms, moksliniai pasiekimai pasiekti  pranešimų pagalba, kurie ateina per įvairius angelų ordinus. Kiekvieno amžiaus ar ciklo pabaigoje, Angeliški pranešimai atnešami į visų klasių ir ordinų būtybių protus. Tuo metu pranešimai žmonijai savyje neša informaciją apie pasiuntinius ir jų žinią, tikslus ir tai, kuo jie nori pasidalinti su visa žmonija.

Paimta iš http://www.steliart.com/angelology.html
Vertė Laura Čelo

12 Angelų Ordinų / Hierarchija I dalis

        Tam, kad suprasti dangiškuosius ordinus/hierarchiją, svarbu žinoti, kas iš tiesų yra angelas (žiūrėkite „Kas yra Angelas?“ ). Trumpai apibūdinsim taip: dvasinė būtybė, kuri, kaip tikima, yra daug galingesnė nei žmogus. Krikščionybėje, Islame, Judaizme ir kitoje teologijoje angelas taip pat veikia kaip pasiuntinys, tarnaujantis Dievui veikėjas.
        Kas dėl dangiškųjų ordinų/ hierarchijos, dauguma mokslininkų tiki, kad angelai padalinti į aiškiai pabrėžtas kategorijas ir, priklausomai nuo kategorijos, kiekvienas angelas turi skirtingą veiklą ir pareigas.
        Tam, kad geriau suprasti kaip suformuotas šis Dvylikos ordinų sąrašas, žiūrėkite „ Skaičius Dvylika (12)“ dalį.
Kiekvienas Angelų ordinas turi savo ypatingą egzistavimo tikslą. Taigi, pažiūrėkime šiek tiek išsamiau.
Pirmojo choro ordinai yra:
            Dieviškieji (Supernals) – Dangiškieji (Celestials) – Apšviečiantieji (Illuminations)

Antrojo choro ordinai yra:
            Serafimai (Seraphim) – Cherubinai (Cherubim) – Sostai (Thrones)

Trečiojo choro ordinai yra:
            Viešpataujantys (Dominations) – Dorieji (Virtues) – Galios (Powers)

Ketvirtojo choro ordinai yra:
           Kunigaikštystės (Principalities) – Archangelai (Archangels) – Angelai (Angels)
Iš tiesų niekas negali pasakyti, koks tikslus Angeliškų ordinų skaičius. Asmeniškai aš galvoju, kad skaičius 12 labiau mistinis ir patrauklus šiai temai, nes 12 yra užbaigimo skaičius.
Portretinę 12 Ordinų sintezę padariau aš pati, naudodama kokią tik įmanoma rasti informaciją. Steli :-)


PIRMASIS CHORAS
TYROS ENERGIJOS ANGELAI:
Šaltinio valia
Pirmasis Choras yra nematerialus, „nematomas“, Visos Egzistencijos Šaltinio meilės intencijos išraiška. Pirmajame chore yra trys Tyros Šviesos Būtybių Ordinai, kurie yra visur ir tuo pačiu niekur. Jie yra pačio Dievo, Visos Egzistencijos Šaltinio, plėtiniai.
Šis pirmasis Choras formuoja savotišką Trejybę ir Visos Egzistencijos Šaltinio būdą nutiesti savo Dieviškąją valią, Išmintį ir Šviesą sekantiems Angelų Ordinams ir toliau į fizines viešpatystes. Šie Angelų Ordinai yra išdėstyti tokia tvarka, kaip pradėjo gyvuoti šiuose choruose.
Pirmasis angelų ordinas buvo pirmieji Visos Egzistencijos Šaltinio bendražygiai, dar žinomas kaip Šventasis Dvyliktukas arba Esaties Angelai. Tuomet atėjo antrasis tokios pačios sudėties ordinas. Į realybę jie atėjo tuo pat metu, prieš laiką. Sąveikaudami su visatomis, kiekvienas ordinas prisiėmė skirtingus vaidmenis ir galybę pareigų. Pirmieji angelai egzistavo kaip tviskanti spinduliuojanti šviesa ir skleidė visur milžinišką meilės kiekį.

Pirmojo Choro Angeliškieji Ordinai yra: Dieviškieji , Dangiškieji ir Apšviečiantieji
DIEVIŠKIEJI:

Pirmasis Angelų Ordinas yra tviskančios auksinės šviesos ir yra Visos Egzistencijos Šaltinio bendražygiai. Jie formuoja žinomąjį Šventąjį Dvyliktuką arba Esaties Angelus.

Jie žinomi kaip Dieviškieji. Yra 12 Dieviškųjų bet kuriuo laiku, kurie tarnauja šiose pareigose, nes 12 fiziniame ordine yra užbaigimo skaičius. Jų buvimas formuojasi joje, Visos Egzistencijos Šaltinio buveinėje.
Šventasis Dvyliktukas- Dieviškieji- būtybės, kurios yra Visos Egzistencijos Šaltinio plėtiniai ir pirmoji intencija. Kiekvienas iš jų dvylikos turi kūrybos balanso, harmonijos ir savitarpio sinchronizacijos augimo ir mažėjimo principą. Šventasis Dvyliktukas padėjo angelams sužinoti apie visų dalykų išmintį.

Šio Angelų Ordino nariai :
Mykolas (Michael)
Metatronas (Metatron)
Surielis (Suriel)
Sandalfonas (Sandalphon)
Astanfėjus (Astanphaeus)
Sarakaelis (Saraqael)
Fanuelis (Phanuel)
Jehoelis (Jehoel)
Zagzagaelis (Zagzagael)
Urielis (Uriel)
Jefėjas (Yefeiah)
Akatrielis (Akatriel)
DANGIŠKIEJI:
Antrojo Ordino Angelai palaiko ryšius tarp Dieviškosios Minties ir Išminties ir jų manifestacijos fizinėje plotmėje.
Jie pasirodo kaip švytinti sidabrinė šviesa ir žinomi kaip Dangiškieji.
Jie paprastai nesirodo žmonėms arba trečiojo lygmens pasaulyje
Jie yra visoje egzistencijoje.
Šio Angelų Ordino nariai :
Selestielis (Celestiel) (Astarael)APŠVIEČIANTIEJI:
Aukščiausios fizinės formos Angelų Ordinas, palaikantis ir  atliekantis dieviškosios šviesos ir išminties emuliaciją fiziniuose pasauliuose.
Jie pasirodo perlamutrinėje šviesoje ir žinomi kaip Apšviečiantieji.
Jie yra visuose fiziniuose pasauliuose.

Šio Angelų Ordino nariai :
Sandalfonas (Ilanielis) (Sandalphon(Ilaniel))ANTRASIS CHORAS
KONTEMPLIACIJOS ANGELAI:
Valdo Visą Pasaulį:
Antrasis angelų choras kolektyviai rūpinasi pasauliu ir dieviškąja manifestacija jame, veikdami aukščiausiame astraliniame lygyje. Keli šių angelų yra iš tyros kontempliacijos. Tai reiškia, kad jie manifestuoja energiją per tyrą mintį.  Šie angelai turi giliausias Dieviškumo žinias, vidinius darbus bei manifestacijas.
Antrojo Choro Angelų Ordinai yra:
Serafimai (Seraphim), Cherubinai (Cherubim) ir Sostai (Thrones).

SERAFIMAI:
Ketvirtasis Angelų Ordinas fizinėje plotmėje  manifestuoja taip greitai, kad pasirodo kaip šeši šviesos sparnai su akimis.
Jie žinomi kaip Serafimai. Jų vardas reiškia užsidegimą/entuziazmą, ir jie atsakingi už Visos Egzistencijos Šaltinio buvimo palaikymą fiziniame pasaulyje. Jie yra daugelio visatų sargai.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
„Vardas Serafimas aiškiai rodo jų nepaliaujamą ir amžiną priminimą apie Dieviškuosius Principus, jų karštį ir miklumą, energingą smarkumą, begalinę, nenuilstančią veiklą, pakylėjančią ir energingą esančių žemiau asimiliaciją uždegant ir deginant juos iki savo karščio, ir visišką jų išvalymą degančia ir viską praryjančia liepsna. Nepaslepiama, neužgesinama, nesikeičiančia, švytinčia ir nušviečiančia jėga jie išsklaido ir sunaikina tamsos šešėlius.“
        Serafimai pirmiausia rūpinasi vibracinėmis manifestacijomis, kurios laiko Dieviškumą tobuloje tvarkoje. Jie aprašomi kaip meilės, šviesos ir ugnies angelai. Jie padeda nešti pozityvią energiją kituose angelų ordinuose, kad ją panaudotų fiziniuose pasauliuose. Manoma, kad jie tokie šviesūs ir galingi, kad pažvelgęs į juos žmogus sustingtų nuo tyros baimės. Dėl to, vienintelės sąveikaujančios su Serafimais būtybės yra Viešpats ir Ledi, bei Archangelas Mykolas. Šie angelai dirba su dieviškosios meilės ir atjautos naudojimu.
        Serafimai, be abejonių, yra visame danguje arčiausiai prie pačio Dievo sosto, ir pagrindinė jų funkcija yra sukantis ratu apie nesuvokiamai gražų sostą nuolat garbinti Dievą. Ši užduotis nėra tokia monotoniška, kaip galėtų atrodyti mirtingiesiems, davusi angelišką prigimtį (kuri suteikia tobulas koncentracijos galias) ir malonumą, kad tokia garbė faktiškai pakelia dvasią.
Serafimai beveik visada identifikuojami kaip ugnis- ne deginanti, skausminga pragaro liepsna, bet gydanti Meilės liepsna. Jie, tiesiogine ta žodžio prasme, yra gyvosios liepsnos. Garbinimo intensyvumas ir Dievo tyra Meilė trykšta iš jų kaip nepriekaištingos Dieviškos Meilės, kuri emanuoja iš Dievo, atspindys.
        Pagal Enochą, kiekvienas Serafimas turi šešis sparnus. Senajame testamente, Izajaus (6:1-3) knygoje rašoma: „... Aš mačiau Dievą sėdint aukštai pakeltame soste; o jo palyda užpildė šventyklą. Virš jo stovėjo Serafimai; kiekvienas jų turėjo šešis sparnus: du dengė jų veidus, du dengė jų kojas, ir su dviem jie skraidė.“ Apreiškimų knygoje (4:8) yra kitas galimas aprašymas: „Ir keturios būtybės, kiekviena jų turėjo šešis sparnus, pilnos akių juose ir aplink juos, ir dieną, ir naktį nepaliaujamai gieda ‚Šventas, šventas, šventas Viešpats Galybių Dievas kuris buvo ir yra, ir dar bus!‘“
        Stebuklingai darbuokitės su Serafimais, kada norite pakelti energiją humanitariniams ar planetiniams tikslams. Jie klausosi grupinio ritualo. Tam, kad pasiekti Serafimus, deginkite baltą žvakę Dieviškumui ir purpurinę Serafimams.
Angeliško Ordino nariai :
Mykolas (Michael )
Serafielis (Seraphiel)
Gabrielius (Gabriel)
Metatronas (Metatron)
Urielis (Uriel)
Natanaelis (Nathanael)
Jechoelis (Jehoel)
Čamuelis [Kemuelis, Šemuelis](Chamuel (Kemuel, Shemuel))
Šėtonas (Satan) [prieš nuopuolį]

CHERUBINAI:
        Penktojo Angelų Ordino nariai yra jaunatviški ir pasirodo kaip šviesos veidai arba labai vaikiškų formų. Jie yra džiaugsmo, laimės ir pasaulio esmės priminėjai. Jie žinomi kaip Cherubinai.
        Jie pasirodo tada, kai žmonija prisimena savo džiaugsmą ir leidžia vyrauti laimei.
        Jų vardai simbolizuoja „žinojimo pilnatvę“. Apibūdinami kaip gilios įžvalgos į Dieviškas paslaptis, cherubinai turi žinias apie Dievą ir iš tiesų valdo dangaus dieviškąsias paslaptis. „Tai taip pat tie, kurie dažnai siunčiami į žemę su didžiausiomis užduotimis; Žmogaus išvarymas ir Rojaus Sodų ir Pranešimas apie Kristų buvo įvykdyti cherubinų.“ Jie apšviečia mažesnius angelų ordinus ir yra jiems Dieviškosios Išminties Balsas.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
„Cherubinų vardai nurodo jų žinojimo galias ir Dievo regėjimą, jų imlumą aukščiausioms Šviesos Dovanoms, jų Dievybės Grožio Jo Manifestacijoje kontempliaciją, ir tai, kad jie yra pilni dalyvavimo Dieviškoje Išmintyje ir dosniai dalinasi ja su tais, kurie žemiau jų pačių žinių šaltinio.“
        Cherubinai apibūdinami kaip fiksuotų žvaigždžių sergėtojai, dangiškųjų užrašų sargai, geriausi žinovai. Jie, taip pat sakoma, yra šviesos sargai. Jie sukuria ir nukreipia pozityvią energiją iš Dieviškumo ir pasirodo rafinuota forma. Cherubinai prižiūri visas galaktikas ir saugo visas religines šventyklas.
Senesniuose aprašymuose Cherubinai piešiami keturių veidų ir keturių sparnų, kas gali būti mitinis simbolizmas asocijuojantis juos su keturiais vėjais. Renesanso periodu jie kažkaip sumažėjo į mažus kūdikio veido angeliukus, žinomus kaip Cherubai.
Funkcijos ir Filosofija
        Cherubinų Ordinas yra penktasis iš Dvylikos priimtų Angelų Ordinų, priskirtas penktuoju Antrajame Angelų Chore (su Serafimais ir Sostais).
Jie yra vieni iš galingiausių ir keliančių pagarbą iš visų angelų, stovintys po Serafimų pagal tiesioginį artumą prie Dievo. Jų spinduliuojanti išmintis yra tokia didi, kad visiškai nesuprantama mirtingajam protui.  Apakintas palaima žmogus, kuris turi gebės iš tiesų regėti juos šiame pasaulyje.
        Dieviškume tik žingsniu žemiau Serafimų, Cherubinai visuomet yra daug aktyvesni Žemėje, gindami visą Dievo pasaulį. Joks kitas Ordinas nedirba sunkiau (tik Jėgos gali būti lygūs nepaliaujamame atsidavime savo pareigoms). Jei tik žmonės žinotų kiek Cherubinai padarė dėl jų, jie užimtų labiausiai privilegijuotą rangą Angelų Moksle.
        Islamo moksle, Cherubinai buvo tariamai sukurti iš Archangelo Mykolo išlietų ašarų už žmonijos nuodėmes. Jie yra pirmieji angelai sutinkami Senajame Testamente. Pradžios Knygoje jie pozicionuojami Rojaus sodų rytuose užtikrinti, kad niekas neįeitų į juos po Adomo ir Ievos išvarymo.
Dangiškoje hierarchijoje jų pagrindinė užduotis yra garbinti Dievą, tačiau okultiniuose moksluose jiems priskiriamos pareigos vežti Dievo vežimą (Merkabą), raktinį dangaus simbolį. Jie aprašomi kaip Dievo Važnyčiotojai, valdantys Ofanimus/Ratus (kitas Sostų Ordino pavadinimas).
        Cherubinams taip pat duota užduotis palaikyti dangiškus užrašus ir pamatyti reikalingas detales, reikalingas palaikyti Dangiškosios Ostijos tvarką.
Charakteristikos:
        Cherubinai turi kūną arba sparnuoto jaučio, arba erelio, arba sfinkso ir liūto arba žmogaus veidą. Iš Ezakielio susidūrimo aišku, kad Cherubinai turi keturis sparnus ir keturis veidus, simbolizuojančius jų amžiną budrumą ir žinias, kurios siekia visas pasaulio puses. Jie taip pat vaizduojami su povų plunksnomis laikantys akių ostiją, vėl gi, tai siejasi su jų visa matančia visažinyste.
        Priešingai paveiksliukams ant sveikinimo atviručių ir „new age“ knygų viršelių, cherubinai nėra aprašomi kaip stori sparnuoti vaikai. Atvirkščiai, jie yra vaizduojami kaip sfinksinės būtybės Asyričių angelų moksluose, arba angelai puošiantys Biblijinę Arką ir Saliamono šventyklą Biblijoje.
Stebuklingai siekite Cherubinų, kai reikia Dieviškos apsaugos, išminties ir žinių. Cherubinams pasiekti uždekite baltą žvakę Dieviškumui ir mėlyną žvakę Cherubinams.
Angeliško Ordino nariai :
Cherubielis (Cherubiel)
Gabrielius (Gabriel)
Ofanielis (Ophaniel)
Rafaelis (Raphael)
Urielis (Uriel)
Zofielis (Zophiel)
Liuciferis (Lucifer) (prieš nuopuolį)

SOSTAI:
        Šeštojo Ordino Angelai yra didelės galios ir judėjimo būtybės. Jie yra aukštesnės ir labiau išplėstos energijos sergėtojai. Jie užtikrina, kad šios energijos palaikytų ryšius ir tekėtų per pasaulius.
Jie žinomi kaip Sostai.
Jie veikia kaip fizinio pasaulio kanalai ir linkę daugiau būti stacionarūs savo egzistencijoje.
Citata Dionyzo Areopagiečio raštų:
„Šlovingiausių ir labiausiai egzaltuotų Sostų vardas reiškia, kad jie atleisti nuo ir nesusaistyti su jokiu  pamatu ar žemišku dalyku, ir kaip super žemiškieji pakilimai iki statumos. Kadangi jie neturi, dalių, kurios yra žemiausios, o gyvena pilniausioje jėgoje, nejudantys ir tobulai sukurti aukščiausioje Aukštybėje, ir priima Dieviškąjį Imanentiškumą virš visokių aistrų ir materijos, ir dėmesingai atviri dieviškai veiklai manifestuoja Dievą.“
Raštuose jie žinomi kaip teisingumo nešėjai, tačiau hierarchijoje dažnai jų statusas painiojamas kartais pozicionuojant juos virš Serafimų, o kartais tame pačiame lygyje su Cherubinais. Tačiau jie tikrai priklauso antrajam chorui ir priskirti planetoms.
Šis pozicionavimas daro juos vienais iš galingiausių angelų Dievo tarnystėje. Pagal Šv. Tomą Akvinietį, Sostų užduotis yra mąstyti apie dieviškojo teisingumo dispoziciją. Kitais žodžiais tariant, jie atlieka ir išpildo Dievo dieviškąjį teisingumą.
Jie kuria, nukreipia ir surenka išeinančią ir ateinančią pozityvią energiją. Teisingumo įvykdymas Sostams yra svarbus. Jie siunčia gydančią energiją aukoms tuo pačiu spinduliuodami šviesą ant neteisybės, kad atkreiptume dėmesį į jos buvimą.
Kaip ir jų kolegos antrojo choro triadoje, iš visų angelų jie yra arčiausiai dvasinio tobulumo ir emanuoja Dievo šviesą veidrodinio principo gerumu. Nepaisant jų didingumo jie yra ypatingai kuklūs, kas yra atributas leidžiantis jiems vykdyti teisingumą su tobulu objektyvumu, be išdidumo ar ambicijų baimės. Dėl to, kad jie yra gyvieji Dievo teisingumo ir autoriteto simboliai, jie vadinami Sostais ir, kaip vieną iš simbolių, turi sostą.

Funkcijos ir Filosofija
        Ši Angeliškų Princų grupė dažnai vadinami „Ofanimais, Galgalino ratais“. Sakoma, kad jie praktiškai yra tikrieji Dievo Dangiškojo Vežimo (Merkabos) ratai.
        „Keturi ratai turėjo ratlankius ir turėjo stipinus, o apie ratlankius buvo pilna akių.“
        Jie dažnai minimi kaip „turintys daug akių“.
Dievo dvasia tam tikru būdu perduodama  šiems angelams, kurie savo ruožtu perduoda žinią žmonėms ir žemesnio rango angelams.

Charakteristikos
        Dangiškoje ostijoje turėdami pačią keisčiausią fizinę išorę jie apibūdinami kaip didieji ratai padengti daugybe akių ir spinduliuojantys šviesą. Vienas iš paaiškinimų, kodėl jiems duota tokia forma (šalia jų vaidmens Dievo vežime) yra tai, kad jie žymi Pirmojo choro pabaigą, kur Dievo emanacijos pradeda priimti labiau materialią formą ir, kaip tokie, egzistuoja pereinamoje stadijoje.
        Stebuklingai, kvieskite Sostus kai jums reikia pagalbos švelninant santykius su žmonių grupe arba tarp dviejų individų. Visais atvejais, kada reikia stabilumo arba planetos ar planetinių energijų, kvieskite Sostus. Jiems pasiekti uždekite baltą žvakę Dieviškumui ir žalią žvakę sostams.
Angeliško Ordino nariai :
Bodielis (Bodiel)
Jofielis (Jophiel)
Zafkielis (Zaphkiel)
Orifielis (Oriphiel)
Razielis (Raziel)
Paimta iš http://www.steliart.com/angelology.html
Vertė Laura Čelo